LOẠI
GỬI
NHẬN
Vãng Lai
Đồng
Bạc
Tỷ Giá
Cập Nhật Lúc
TỪ
ĐẾN
TỪ
ĐẾN
TỪ
ĐẾN
MUA VND BTC 0.0101 0.2514 0.0113 0.3017 0.0101 0.3771 94,111,225 53 giây trước
MUA VND ETH 0.2719 6.7984 0.3059 8.158 0.2719 10.1975 3,500,583 53 giây trước
MUA VND PM 40.0 1000.0 45.0 1200.0 40.0 1500.0 23,270 53 giây trước
MUA VND WEX 40.82 1020.41 45.92 1224.49 40.82 1530.61 17,287 53 giây trước
MUA VND LTC 0.8307 20.7686 0.9346 24.9223 0.8307 31.1529 1,181,545 53 giây trước
BÁN BTC VND 0.0126 0.2514 0.0113 0.2514 0.0101 0.2514 90,243,640 53 giây trước
BÁN ETH VND 0.3399 6.7984 0.3059 6.7984 0.2719 6.7984 3,313,295 53 giây trước
BÁN PM VND 50.0 1000.0 45.0 1000.0 40.0 1000.0 22,160 53 giây trước
BÁN WEX VND 51.02 1020.41 45.92 1020.41 40.82 1020.41 3,487 53 giây trước
BÁN LTC VND 1.0384 20.7686 0.9346 20.7686 0.8307 20.7686 1,003,199 53 giây trước
ĐỔI BTC ETH 1.5484 30.9672 1.5484 30.9672 1.0839 38.709 25.6902 53 giây trước
ĐỔI BTC PM 0.0104 0.2083 0.0104 0.2083 0.0073 0.2604 3,818.66 53 giây trước
ĐỔI BTC WEX 0.0094 0.1885 0.0094 0.1885 0.0066 0.2356 4,221.31 53 giây trước
ĐỔI BTC LTC 0.5068 10.1368 0.5068 10.1368 0.3548 12.671 78.4820 53 giây trước
ĐỔI ETH BTC 1.4009 28.018 1.4009 28.018 0.9806 35.0225 28.3944 53 giây trước
ĐỔI ETH PM 0.2788 5.5758 0.2788 5.5758 0.1952 6.9697 142.68 53 giây trước
ĐỔI ETH WEX 0.2409 4.8183 0.2409 4.8183 0.1686 6.0229 165.11 53 giây trước
ĐỔI ETH LTC 13.706 274.1209 13.706 274.1209 9.5942 342.6512 2.9022 53 giây trước
ĐỔI PM BTC 0.0093 0.1869 0.0093 0.1869 0.0065 0.2336 4,256.21 53 giây trước
ĐỔI PM ETH 0.2575 5.1509 0.2575 5.1509 0.1803 6.4386 154.45 53 giây trước
ĐỔI PM WEX 34.0 679.96 34.0 679.96 23.8 849.95 1.17 53 giây trước
ĐỔI PM LTC 0.7867 15.7348 0.7867 15.7348 0.5507 19.6686 50.56 53 giây trước
ĐỔI WEX BTC 0.0024 0.0478 0.0024 0.0478 0.0017 0.0598 16,641.69 53 giây trước
ĐỔI WEX ETH 0.0631 1.262 0.0631 1.262 0.0442 1.5775 630.40 53 giây trước
ĐỔI WEX PM 7.8 155.99 7.8 155.99 5.46 194.99 5.10 53 giây trước
ĐỔI WEX LTC 0.1975 3.9493 0.1975 3.9493 0.1382 4.9367 201.44 53 giây trước
ĐỔI LTC BTC 0.4586 9.1714 0.4586 9.1714 0.321 11.4642 86.7432 53 giây trước
ĐỔI LTC ETH 12.4007 248.0138 12.4007 248.0138 8.6805 310.0172 3.2077 53 giây trước
ĐỔI LTC PM 0.8696 17.393 0.8696 17.393 0.6088 21.7412 45.74 53 giây trước
ĐỔI LTC WEX 0.7359 14.7188 0.7359 14.7188 0.5152 18.3986 54.05 53 giây trước

GIẢI THÍCH :
  1. Vãng Lai là mức giới hạn giao dịch áp dụng cho khách hàng vãng lai, không đăng ký tài khoản tại dịch vụ. Khách hàng đã đăng ký tài khoản sẽ được áp dụng các mức giới hạn giao dịch Đồng (chưa xác thực tài khoản), và Bạc (đã xác thực tài khoản).