LOẠI
GỬI
NHẬN
Vãng Lai
Đồng
Bạc
Tỷ Giá
Cập Nhật Lúc
TỪ
ĐẾN
TỪ
ĐẾN
TỪ
ĐẾN
MUA VND BTC 0.004 0.0999 0.0045 0.1199 0.004 0.1499 239,659,125 40 giây trước
MUA VND ETH 0.213 5.3243 0.2396 6.3891 0.213 7.9864 4,606,890 40 giây trước
MUA VND PM 40.0 1000.0 45.0 1200.0 40.0 1500.0 25,420 40 giây trước
MUA VND WEX 40.82 1020.41 45.92 1224.49 40.82 1530.61 17,277 40 giây trước
MUA VND LTC 0.5503 13.7571 0.6191 16.5086 0.5503 20.6357 2,018,441 40 giây trước
BÁN BTC VND 0.005 0.0999 0.0045 0.0999 0.004 0.0999 226,923,616 40 giây trước
BÁN ETH VND 0.2662 5.3243 0.2396 5.3243 0.213 5.3243 4,228,778 40 giây trước
BÁN PM VND 50.0 1000.0 45.0 1000.0 40.0 1000.0 21,990 40 giây trước
BÁN WEX VND 51.02 1020.41 45.92 1020.41 40.82 1020.41 3,477 40 giây trước
BÁN LTC VND 0.6879 13.7571 0.6191 13.7571 0.5503 13.7571 1,513,831 40 giây trước
ĐỔI BTC ETH 1.977 39.5408 1.977 39.5408 1.3839 49.426 50.6145 40 giây trước
ĐỔI BTC PM 0.0104 0.2083 0.0104 0.2083 0.0073 0.2604 9,606.42 40 giây trước
ĐỔI BTC WEX 0.0098 0.196 0.0098 0.196 0.0069 0.245 10,210.90 40 giây trước
ĐỔI BTC LTC 0.7652 15.303 0.7652 15.303 0.5356 19.1288 130.7803 40 giây trước
ĐỔI ETH BTC 1.7887 35.775 1.7887 35.775 1.2521 44.7187 55.9424 40 giây trước
ĐỔI ETH PM 0.5493 10.9855 0.5493 10.9855 0.3845 13.7319 182.18 40 giây trước
ĐỔI ETH WEX 0.5221 10.4427 0.5221 10.4427 0.3655 13.0533 191.65 40 giây trước
ĐỔI ETH LTC 40.7654 815.3083 40.7654 815.3083 28.5358 1019.1353 2.4547 40 giây trước
ĐỔI PM BTC 0.0093 0.1869 0.0093 0.1869 0.0065 0.2336 10,707.15 40 giây trước
ĐỔI PM ETH 0.4979 9.9584 0.4979 9.9584 0.3485 12.448 200.97 40 giây trước
ĐỔI PM WEX 98.1 1962.1 98.1 1962.1 68.67 2452.62 1.02 40 giây trước
ĐỔI PM LTC 1.3111 26.223 1.3111 26.223 0.9178 32.7787 76.32 40 giây trước
ĐỔI WEX BTC 0.0024 0.0478 0.0024 0.0478 0.0017 0.0598 41,864.71 40 giây trước
ĐỔI WEX ETH 0.1243 2.4863 0.1243 2.4863 0.087 3.1079 804.94 40 giây trước
ĐỔI WEX PM 19.62 392.42 19.62 392.42 13.73 490.52 5.10 40 giây trước
ĐỔI WEX LTC 0.329 6.581 0.329 6.581 0.2303 8.2262 304.11 40 giây trước
ĐỔI LTC BTC 0.6923 13.8456 0.6923 13.8456 0.4846 17.307 144.5466 40 giây trước
ĐỔI LTC ETH 36.8842 737.6842 36.8842 737.6842 25.8189 922.1052 2.7130 40 giây trước
ĐỔI LTC PM 1.449 28.9797 1.449 28.9797 1.0143 36.2246 69.06 40 giây trước
ĐỔI LTC WEX 1.3492 26.9831 1.3492 26.9831 0.9444 33.7289 74.17 40 giây trước

GIẢI THÍCH :
  1. Vãng Lai là mức giới hạn giao dịch áp dụng cho khách hàng vãng lai, không đăng ký tài khoản tại dịch vụ. Khách hàng đã đăng ký tài khoản sẽ được áp dụng các mức giới hạn giao dịch Đồng (chưa xác thực tài khoản), và Bạc (đã xác thực tài khoản).