LOẠI
GỬI
NHẬN
Vãng Lai
Đồng
Bạc
Tỷ Giá
Cập Nhật Lúc
TỪ
ĐẾN
TỪ
ĐẾN
TỪ
ĐẾN
MUA VND BTC 0.0043 0.1081 0.0049 0.1297 0.0043 0.1621 222,589,168 40 giây trước
MUA VND ETH 0.1493 3.7321 0.1679 4.4785 0.1493 5.5981 6,602,121 40 giây trước
MUA VND PM 40.0 1000.0 45.0 1200.0 40.0 1500.0 23,525 41 giây trước
MUA VND WEX 40.82 1020.41 45.92 1224.49 40.82 1530.61 17,380 41 giây trước
MUA VND LTC 0.2962 7.4061 0.3333 8.8873 0.2962 11.1092 3,766,349 40 giây trước
BÁN BTC VND 0.0054 0.1081 0.0049 0.1081 0.0043 0.1081 210,760,758 40 giây trước
BÁN ETH VND 0.1866 3.7321 0.1679 3.7321 0.1493 3.7321 6,060,249 40 giây trước
BÁN PM VND 50.0 1000.0 45.0 1000.0 40.0 1000.0 22,265 41 giây trước
BÁN WEX VND 51.02 1020.41 45.92 1020.41 40.82 1020.41 3,580 41 giây trước
BÁN LTC VND 0.3703 7.4061 0.3333 7.4061 0.2962 7.4061 2,824,762 40 giây trước
ĐỔI BTC ETH 2.8205 56.4098 2.8205 56.4098 1.9743 70.5122 32.8027 40 giây trước
ĐỔI BTC PM 0.0104 0.2083 0.0104 0.2083 0.0073 0.2604 8,881.89 40 giây trước
ĐỔI BTC WEX 0.0098 0.196 0.0098 0.196 0.0069 0.245 9,440.78 40 giây trước
ĐỔI BTC LTC 1.4213 28.426 1.4213 28.426 0.9949 35.5325 65.0951 40 giây trước
ĐỔI ETH BTC 2.5519 51.0375 2.5519 51.0375 1.7863 63.7968 36.2556 40 giây trước
ĐỔI ETH PM 0.356 7.1194 0.356 7.1194 0.2492 8.8992 259.91 40 giây trước
ĐỔI ETH WEX 0.3384 6.7678 0.3384 6.7678 0.2369 8.4598 273.41 40 giây trước
ĐỔI ETH LTC 49.0769 981.537 49.0769 981.537 34.3538 1226.9213 1.8852 40 giây trước
ĐỔI PM BTC 0.0093 0.1869 0.0093 0.1869 0.0065 0.2336 9,899.61 41 giây trước
ĐỔI PM ETH 0.3227 6.4541 0.3227 6.4541 0.2259 8.0676 286.70 41 giây trước
ĐỔI PM WEX 90.71 1814.11 90.71 1814.11 63.49 2267.64 1.02 41 giây trước
ĐỔI PM LTC 0.6526 13.0521 0.6526 13.0521 0.4568 16.3151 141.77 41 giây trước
ĐỔI WEX BTC 0.0024 0.0478 0.0024 0.0478 0.0017 0.0598 38,707.21 41 giây trước
ĐỔI WEX ETH 0.0806 1.6114 0.0806 1.6114 0.0564 2.0142 1,148.34 41 giây trước
ĐỔI WEX PM 18.14 362.82 18.14 362.82 12.7 453.53 5.10 41 giây trước
ĐỔI WEX LTC 0.1638 3.2757 0.1638 3.2757 0.1146 4.0946 564.89 41 giây trước
ĐỔI LTC BTC 1.2859 25.7188 1.2859 25.7188 0.9002 32.1485 71.9472 40 giây trước
ĐỔI LTC ETH 44.4016 888.0326 44.4016 888.0326 31.0811 1110.0408 2.0837 40 giây trước
ĐỔI LTC PM 0.7213 14.4258 0.7213 14.4258 0.5049 18.0322 128.27 40 giây trước
ĐỔI LTC WEX 0.6715 13.4301 0.6715 13.4301 0.4701 16.7876 137.78 40 giây trước

GIẢI THÍCH :
  1. Vãng Lai là mức giới hạn giao dịch áp dụng cho khách hàng vãng lai, không đăng ký tài khoản tại dịch vụ. Khách hàng đã đăng ký tài khoản sẽ được áp dụng các mức giới hạn giao dịch Đồng (chưa xác thực tài khoản), và Bạc (đã xác thực tài khoản).