LOẠI
GỬI
NHẬN
Vãng Lai
Đồng
Bạc
Tỷ Giá
Cập Nhật Lúc
TỪ
ĐẾN
TỪ
ĐẾN
TỪ
ĐẾN
MUA VND BTC 0.0151 0.3013 0.0136 0.3616 0.0121 0.452 80,983,330 4 giây trước
MUA VND ETH 0.5753 11.5058 0.5178 13.807 0.4602 17.2587 2,120,845 4 giây trước
MUA VND USDT 49.91 998.26 44.92 1197.91 39.93 1497.39 24,677 4 giây trước
MUA VND PM 50.0 1000.0 45.0 1200.0 40.0 1500.0 23,190 5 giây trước
MUA VND WEX 51.02 1020.41 45.92 1224.49 40.82 1530.61 17,375 5 giây trước
MUA VND LTC 2.1211 42.4228 1.909 50.9074 1.6969 63.6342 580,687 4 giây trước
BÁN BTC VND 0.0151 0.3013 0.0136 0.3013 0.0121 0.3013 75,584,441 4 giây trước
BÁN ETH VND 0.5753 11.5058 0.5178 11.5058 0.4602 11.5058 1,965,316 4 giây trước
BÁN USDT VND 49.91 998.26 44.92 998.26 39.93 998.26 22,676 4 giây trước
BÁN PM VND 50.0 1000.0 45.0 1000.0 40.0 1000.0 22,640 5 giây trước
BÁN WEX VND 51.02 1020.41 45.92 1020.41 40.82 1020.41 3,575 5 giây trước
BÁN LTC VND 2.1211 42.4228 1.909 42.4228 1.6969 42.4228 493,036 4 giây trước
ĐỔI BTC ETH 0.9149 18.2974 0.9149 18.2974 0.6404 22.8717 36.2753 4 giây trước
ĐỔI BTC USDT 0.011 0.2202 0.011 0.2202 0.0077 0.2752 3,014.77 4 giây trước
ĐỔI BTC PM 0.0104 0.2083 0.0104 0.2083 0.0073 0.2604 3,185.97 4 giây trước
ĐỔI BTC WEX 0.0094 0.1885 0.0094 0.1885 0.0066 0.2356 3,521.90 4 giây trước
ĐỔI BTC LTC 0.2481 4.9626 0.2481 4.9626 0.1737 6.2032 133.7499 4 giây trước
ĐỔI ETH BTC 0.8277 16.5548 0.8277 16.5548 0.5794 20.6935 40.0937 4 giây trước
ĐỔI ETH USDT 0.4027 8.0532 0.4027 8.0532 0.2819 10.0665 82.42 4 giây trước
ĐỔI ETH PM 0.3936 7.8727 0.3936 7.8727 0.2755 9.8408 84.31 4 giây trước
ĐỔI ETH WEX 0.3402 6.8034 0.3402 6.8034 0.2381 8.5043 97.56 4 giây trước
ĐỔI ETH LTC 9.4747 189.4948 9.4747 189.4948 6.6323 236.8685 3.5027 4 giây trước
ĐỔI USDT BTC 0.0094 0.1872 0.0094 0.1872 0.0066 0.2341 3,544.84 4 giây trước
ĐỔI USDT ETH 0.3643 7.2859 0.3643 7.2859 0.255 9.1073 91.10 4 giây trước
ĐỔI USDT PM 36.07 721.46 36.07 721.46 25.25 901.83 0.92 4 giây trước
ĐỔI USDT WEX 29.63 592.63 29.63 592.63 20.74 740.79 1.12 4 giây trước
ĐỔI USDT LTC 1.3431 26.8613 1.3431 26.8613 0.9401 33.5767 24.71 4 giây trước
ĐỔI PM BTC 0.0093 0.1869 0.0093 0.1869 0.0065 0.2336 3,551.03 5 giây trước
ĐỔI PM ETH 0.3637 7.2731 0.3637 7.2731 0.2546 9.0914 91.26 5 giây trước
ĐỔI PM USDT 30.17 603.4 30.17 603.4 21.12 754.25 1.10 5 giây trước
ĐỔI PM WEX 28.37 567.3 28.37 567.3 19.86 709.13 1.17 5 giây trước
ĐỔI PM LTC 1.3409 26.8179 1.3409 26.8179 0.9386 33.5224 24.75 5 giây trước
ĐỔI WEX BTC 0.0024 0.0478 0.0024 0.0478 0.0017 0.0598 13,884.43 5 giây trước
ĐỔI WEX ETH 0.0891 1.782 0.0891 1.782 0.0624 2.2274 372.48 5 giây trước
ĐỔI WEX USDT 8.32 166.35 8.32 166.35 5.82 207.94 3.99 5 giây trước
ĐỔI WEX PM 6.51 130.15 6.51 130.15 4.56 162.68 5.10 5 giây trước
ĐỔI WEX LTC 0.3365 6.7303 0.3365 6.7303 0.2356 8.4129 98.62 5 giây trước
ĐỔI LTC BTC 0.2245 4.4899 0.2245 4.4899 0.1571 5.6124 147.8288 4 giây trước
ĐỔI LTC ETH 8.5724 171.4479 8.5724 171.4479 6.0007 214.3099 3.8714 4 giây trước
ĐỔI LTC USDT 1.4849 29.6977 1.4849 29.6977 1.0394 37.1221 22.35 4 giây trước
ĐỔI LTC PM 1.4822 29.6446 1.4822 29.6446 1.0376 37.0558 22.39 4 giây trước
ĐỔI LTC WEX 1.2542 25.0848 1.2542 25.0848 0.878 31.356 26.46 4 giây trước

GIẢI THÍCH :
  1. Vãng Lai là mức giới hạn giao dịch áp dụng cho khách hàng vãng lai, không đăng ký tài khoản tại dịch vụ. Khách hàng đã đăng ký tài khoản sẽ được áp dụng các mức giới hạn giao dịch Đồng (chưa xác thực tài khoản), và Bạc (đã xác thực tài khoản).