LOẠI
GỬI
NHẬN
Vãng Lai
Đồng
Bạc
Tỷ Giá
Cập Nhật Lúc
TỪ
ĐẾN
TỪ
ĐẾN
TỪ
ĐẾN
MUA VND BTC 0.0075 0.1867 0.0084 0.224 0.0075 0.28 128,391,715 59 giây trước
MUA VND ETH 0.2268 5.6705 0.2552 6.8046 0.2268 8.5057 4,328,420 59 giây trước
MUA VND PM 40.0 1000.0 45.0 1200.0 40.0 1500.0 23,095 1 phút trước
MUA VND WEX 40.82 1020.41 45.92 1224.49 40.82 1530.61 17,292 1 phút trước
MUA VND LTC 0.484 12.1012 0.5446 14.5214 0.484 18.1517 2,296,144 1 phút trước
BÁN BTC VND 0.0093 0.1867 0.0084 0.1867 0.0075 0.1867 121,568,967 59 giây trước
BÁN ETH VND 0.2835 5.6705 0.2552 5.6705 0.2268 5.6705 3,973,163 59 giây trước
BÁN PM VND 50.0 1000.0 45.0 1000.0 40.0 1000.0 22,595 1 phút trước
BÁN WEX VND 51.02 1020.41 45.92 1020.41 40.82 1020.41 3,492 1 phút trước
BÁN LTC VND 0.6051 12.1012 0.5446 12.1012 0.484 12.1012 1,722,108 1 phút trước
ĐỔI BTC ETH 1.8563 37.1266 1.8563 37.1266 1.2994 46.4083 28.8600 59 giây trước
ĐỔI BTC PM 0.0104 0.2083 0.0104 0.2083 0.0073 0.2604 5,143.08 59 giây trước
ĐỔI BTC WEX 0.0094 0.1885 0.0094 0.1885 0.0066 0.2356 5,685.38 59 giây trước
ĐỔI BTC LTC 0.8699 17.3972 0.8699 17.3972 0.6089 21.7465 61.5889 59 giây trước
ĐỔI ETH BTC 1.6795 33.5908 1.6795 33.5908 1.1757 41.9884 31.8979 59 giây trước
ĐỔI ETH PM 0.3132 6.2637 0.3132 6.2637 0.2192 7.8297 171.06 59 giây trước
ĐỔI ETH WEX 0.2706 5.4129 0.2706 5.4129 0.1894 6.7661 197.95 59 giây trước
ĐỔI ETH LTC 26.4248 528.4969 26.4248 528.4969 18.4974 660.6211 2.0274 59 giây trước
ĐỔI PM BTC 0.0093 0.1869 0.0093 0.1869 0.0065 0.2336 5,732.39 1 phút trước
ĐỔI PM ETH 0.2893 5.7864 0.2893 5.7864 0.2025 7.233 185.17 1 phút trước
ĐỔI PM WEX 45.79 915.79 45.79 915.79 32.05 1144.74 1.17 1 phút trước
ĐỔI PM LTC 0.6174 12.3484 0.6174 12.3484 0.4322 15.4356 86.77 1 phút trước
ĐỔI WEX BTC 0.0024 0.0478 0.0024 0.0478 0.0017 0.0598 22,413.50 1 phút trước
ĐỔI WEX ETH 0.0709 1.4177 0.0709 1.4177 0.0496 1.7721 755.79 1 phút trước
ĐỔI WEX PM 10.5 210.09 10.5 210.09 7.35 262.62 5.10 1 phút trước
ĐỔI WEX LTC 0.155 3.0993 0.155 3.0993 0.1085 3.8741 345.72 1 phút trước
ĐỔI LTC BTC 0.787 15.7403 0.787 15.7403 0.5509 19.6754 68.0720 1 phút trước
ĐỔI LTC ETH 23.9083 478.1661 23.9083 478.1661 16.7358 597.7076 2.2408 1 phút trước
ĐỔI LTC PM 0.6825 13.6494 0.6825 13.6494 0.4777 17.0617 78.50 1 phút trước
ĐỔI LTC WEX 0.5776 11.551 0.5776 11.551 0.4043 14.4388 92.76 1 phút trước

GIẢI THÍCH :
  1. Vãng Lai là mức giới hạn giao dịch áp dụng cho khách hàng vãng lai, không đăng ký tài khoản tại dịch vụ. Khách hàng đã đăng ký tài khoản sẽ được áp dụng các mức giới hạn giao dịch Đồng (chưa xác thực tài khoản), và Bạc (đã xác thực tài khoản).