LOẠI
GỬI
NHẬN
Vãng Lai
Đồng
Bạc
Tỷ Giá
Cập Nhật Lúc
TỪ
ĐẾN
TỪ
ĐẾN
TỪ
ĐẾN
MUA VND BTC 0.0053 0.1333 0.006 0.16 0.0053 0.2 179,696,844 55 giây trước
MUA VND ETH 0.2469 6.1718 0.2777 7.4062 0.2469 9.2577 3,975,127 55 giây trước
MUA VND PM 40.0 1000.0 45.0 1200.0 40.0 1500.0 25,425 55 giây trước
MUA VND WEX 40.82 1020.41 45.92 1224.49 40.82 1530.61 17,282 55 giây trước
MUA VND LTC 0.8068 20.1691 0.9076 24.2029 0.8068 30.2536 1,377,060 55 giây trước
BÁN BTC VND 0.0067 0.1333 0.006 0.1333 0.0053 0.1333 170,147,736 55 giây trước
BÁN ETH VND 0.3086 6.1718 0.2777 6.1718 0.2469 6.1718 3,648,867 55 giây trước
BÁN PM VND 50.0 1000.0 45.0 1000.0 40.0 1000.0 22,295 55 giây trước
BÁN WEX VND 51.02 1020.41 45.92 1020.41 40.82 1020.41 3,482 55 giây trước
BÁN LTC VND 1.0085 20.1691 0.9076 20.1691 0.8068 20.1691 1,032,795 55 giây trước
ĐỔI BTC ETH 1.7055 34.111 1.7055 34.111 1.1939 42.6387 43.9824 55 giây trước
ĐỔI BTC PM 0.0104 0.2083 0.0104 0.2083 0.0073 0.2604 7,201.35 55 giây trước
ĐỔI BTC WEX 0.0098 0.196 0.0098 0.196 0.0069 0.245 7,654.50 55 giây trước
ĐỔI BTC LTC 0.5219 10.4381 0.5219 10.4381 0.3653 13.0476 143.7316 55 giây trước
ĐỔI ETH BTC 1.5431 30.8623 1.5431 30.8623 1.0802 38.5779 48.6121 55 giây trước
ĐỔI ETH PM 0.4773 9.5456 0.4773 9.5456 0.3341 11.932 157.17 55 giây trước
ĐỔI ETH WEX 0.4537 9.0745 0.4537 9.0745 0.3176 11.3431 165.33 55 giây trước
ĐỔI ETH LTC 24.163 483.2604 24.163 483.2604 16.9141 604.0756 3.1045 55 giây trước
ĐỔI PM BTC 0.0093 0.1869 0.0093 0.1869 0.0065 0.2336 8,026.51 55 giây trước
ĐỔI PM ETH 0.4327 8.6536 0.4327 8.6536 0.3029 10.8171 173.37 55 giây trước
ĐỔI PM WEX 73.54 1470.86 73.54 1470.86 51.48 1838.58 1.02 55 giây trước
ĐỔI PM LTC 1.4409 28.8183 1.4409 28.8183 1.0086 36.0229 52.06 55 giây trước
ĐỔI WEX BTC 0.0024 0.0478 0.0024 0.0478 0.0017 0.0598 31,383.45 55 giây trước
ĐỔI WEX ETH 0.108 2.1605 0.108 2.1605 0.0756 2.7007 694.40 55 giây trước
ĐỔI WEX PM 14.71 294.17 14.71 294.17 10.3 367.72 5.10 55 giây trước
ĐỔI WEX LTC 0.3616 7.2327 0.3616 7.2327 0.2531 9.0409 207.43 55 giây trước
ĐỔI LTC BTC 0.4722 9.444 0.4722 9.444 0.3305 11.805 158.8612 55 giây trước
ĐỔI LTC ETH 21.8617 437.2343 21.8617 437.2343 15.3032 546.5429 3.4313 55 giây trước
ĐỔI LTC PM 1.5927 31.8531 1.5927 31.8531 1.1149 39.8164 47.10 55 giây trước
ĐỔI LTC WEX 1.4828 29.6557 1.4828 29.6557 1.0379 37.0696 50.59 55 giây trước

GIẢI THÍCH :
  1. Vãng Lai là mức giới hạn giao dịch áp dụng cho khách hàng vãng lai, không đăng ký tài khoản tại dịch vụ. Khách hàng đã đăng ký tài khoản sẽ được áp dụng các mức giới hạn giao dịch Đồng (chưa xác thực tài khoản), và Bạc (đã xác thực tài khoản).